Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają następujący pacjenci:

1) kobiety w ciąży,

2) świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

3) świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

4) świadczeniobiorcy do 16 roku życia posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego  leczenia, rehabilitacji i edukacji

5) świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”

6) świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

7) inwalidzi wojenni i wojskowi;

8) żołnierze zastępczej służby wojskowej;

9) cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

10) kombatanci;

11) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

12) osoby deportowane do pracy przymusowej;

13) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

14) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

15) dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają również:

1) świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Dawcy Przeszczepu” – w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

2) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy niż 30% - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

3) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy niż 30% - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 

 

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego mają następujący pacjenci:

1) inwalidzi wojenni i wojskowi;

2) osoby represjonowane

3) kombatanci

4) żołnierze zastępczej służby wojskowej

5) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

6) osoby deportowane do pracy przymusowej

7) cywilne niewidome ofiary działań wojennych

8) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

9) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

10) świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

11) świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

12) świadczeniobiorcy do 16 roku życia posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego  leczenia, rehabilitacji i edukacji

Prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego mają również:

1) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy niż 30% - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

3) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy niż 30% - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa