Wsparcie istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program realizowany jest dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach  programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
oś priorytetowa IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac budowlanych oraz dostawa i instalacja wyrobów medycznych poprawiających jakość świadczonych usług leczniczych i bezpieczeństwo medyczne szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu.
W ramach projektu zostanie zakupiony:

  • najnowocześniejszy aparat cyfrowy RTG z detektorami
  • stół operacyjno - zabiegowy
  • analizator immunologiczny

Ponadto wykonane również zostaną prace takie jak: roboty budowlano- montażowe związane z RTG, montaż ślusarki i zabezpieczeń p.poż. wraz z remontem korytarza SOR, instalacja wentylacji mechanicznej RTG, prace dostosowawcze izolatki do wymogów rozporządzenia oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w izolatce SOR. Zostanie również wykonana instalacja przyzywowa SOR. 

 

Całkowita wartość Projektu: 1 166 956,99 zł

Kwota dofinansowania: 576 603,44 zł

Wkład własny Beneficjenta: 590 353,55 zł

 

Beneficjent zobowiązuje sie udostępnić mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

W/w mechanizm  opracowany i udostępniony przez IZ tj. narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpieniu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego dotyczącego w/w projektu można zgłosić - TUTAJ