Oddział Geriatryczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

  KIEROWNIK ODDZIAŁU

    dr n. med. Tomasz OCETKIEWICZ

    specjalista chorób wewnętrznych, geriatra

 

 

 

   PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

      mgr Urszula KOWALSKA

    specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

 

 

 

Lekarz oddziału:

lek. Agnieszka MURZYN - KORTA - specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii, specjalista diabetolog

lek. Anna WÓJCIK - specjalista chorób wewnętrznych

 

 

 

Kontakt:

Dyżurka lekarska: 18/33-01-700 wew. 610

Dyżurka pielęgniarska: 18/33-01-700 wew. 606

Pielęgniarka Oddziałowa: 18/ 33-01-700 wew. 607

Sekretariat Oddziału Geriatrycznego: 18/33-01-700 wew. 608

 

Charakterystyka oddziału:

Oddział Geriatryczny ma za zadanie położyć szczególny akcent na leczenie Pacjenta będącego w podeszłym wieku, z uwzględnieniem specyfiki chorowania w tym okresie życia i odmienności objawów  wielu chorób, które u osoby młodszej czy będącej w wieku średnim manifestują się w sposób bardziej typowy do tych opisywanych w podręcznikach interny.

Działanie oddziału dla starszych Pacjentów jest niejako dwutorowe - można uwzględnić przyjmowanie Chorych z zaostrzeniem choroby przewlekłej, np. niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca,  przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, niewydolności nerek – tacy Pacjenci trafiają bezpośrednio ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Również z Oddziału Ratunkowego trafią Pacjenci z rozpoznanym zapaleniem płuc czy poważną infekcją w drogach moczowych, chociaż wówczas schorzenie jest całkiem świeżą, nową sprawą, oczywiście w jakiś sposób może powikłać współistniejące choroby przewlekłe ale nie wyniknie z ich zaostrzenia.

Drugą grupę będą stanowili Pacjenci już niejako podleczeni ze stanów zaostrzenia swojej choroby, ale którzy na skutek jej przejścia będą wymagali dodatkowych działań koncentrujących się przede wszystkim na przywróceniu sprawności. U takich Pacjentów konieczne będzie przeprowadzenie całościowej oceny geriatrycznej uwzględniającej stopień funkcji poznawczych, ryzyko upadków, ryzyko powstawania odleżyn czy wreszcie problem nietrzymania moczu.  Opisywane problemy zdrowotne należą do tzw. wielkich problemów geriatrycznych. Warto także pochylić się nad sprawnością motoryczno - ruchową Pacjenta, a także przeprowadzić wywiad w kierunku możliwości współistnienia depresji. Do tego służą odpowiednie badania i zastosowanie pewnych uznanych narzędzi , jak np. Test Tinetti, test 6cio minutowego marszu, skala ADL, skala MMSE, skala stanu odżywienia MNA. Najważniejszą sprawą dla Pacjenta jest bowiem możliwość powrotu do takiej sprawności, jaką miał przed zachorowaniem , ewentualna poprawa w zakresie możliwości utrzymania sprawności umożliwiającej codzienne funkcjonowanie – z pomocą najbliższych osób lub całkowicie samodzielnie – w ramach swojego mieszkania.

 

Liczba łóżek: 20

Lokalizacja: Oddział Geriatryczny działa w strukturach Limanowskiego Centrum Leczenia Seniorów. Znajduje się w nowej części Szpitala, w segmencie D – dojście od strony parkingu przy Bloku Operacyjnym.