Zaproszenie do składania ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2020

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego na:
Sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego profilaktyki raka jelita grubego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20.